Door op “Accepteren” te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Vidarte B.V zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ’s Hertogenbosch onder inschrijvingsnummer 17191461. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Vidarte een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1. De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het
ondertekend inzenden of faxen van een door opdrachtnemer verstrekt
inschrijfformulier.

2.2. Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van
voldoende inschrijvingen.

2.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van
binnenkomst.

Na ondertekende aanmelding houdt Vidarte de wettelijke termijn van 14 dagen aan waarbinnen de aanmelding kosteloos geannuleerd kan worden.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.

3.2. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang van de betreffende cursus een vervanger te sturen, mits deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

3.3. Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot 1 maand (30 dagen) vóór aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.4. Tussentijds annuleren (na aanvang van de cursus) is niet mogelijk. Opdrachtgever is volledige betaling plichtig.

3.5. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling

4.1. In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, in alle gevallen 14 dagen vóór aanvang van de opleiding.

4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende opleiding vermeld staat.

4.3. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor worden incasso- en administratiekosten in rekening gebracht, afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatische incasso geïnd op de vooraf overeengekomen termijndatum. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen vóór de startdatum van de opleiding. De termijn betalingen zullen geïncasseerd blijven worden ook na het vroegtijdig stoppen van de opleiding/cursus (zie 3.4).

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan Vidarte in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door Vidarte uitgegeven brochures, manuals, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Vidarte, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vidarte zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Vidarte berust uitsluitend bij Vidarte.-

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend opleidingsdeel.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1. Vidarte spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.3. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4. Vidarte is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5. Aan de inhoud van de brochure, website en manuals van Vidarte kunnen geen rechten worden ontleend.-

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

8.2. Vidarte kent een Ethische Commissie die toeziet op het naleven van in de ethische code geformuleerde uitgangspunten door de deelnemers aan de ethische code: medewerkers, trainers, mentoren, cursisten en gecertificeerden. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten worden conform de Klachtenprocedure van Vidarte afgehandeld en zullen door een Klachtencommissie worden getoetst aan de Ethische Code van Vidarte.